Hem / Thorn / Betalnings- och leveransvillkor

Betalnings- och leveransvillkor

 Om inte annat anges nedan, eller i övrigt avtalats mellan parterna, gäller villkoren i ALEM 09.

1 ANBUD, PRISER M.M.

1.1 Köparens order är bindande för säljaren först sedan köparen mottagit skriftligt ordererkännande. Offerter från säljaren
är att förstå som uppmaningar att lägga en order och är således inte bindande för säljaren med mindre att detta
uttryckligen angetts i offerten. För det fall säljarens offert uttryckligen gjorts bindande ska ett sådant anbud gälla i en
(1) månad från den dag anbudet är daterat.

1.2 Vid alla försäljningar gäller, där inte annat avtalats, gällande pris per leveransdagen. Vidare förbehåller säljaren sig
rätten att utan föregående avisering ändra konstruktioner, mått, anbud, rabatter och priser, till exempel sådana
förändringar av priset som föranleds av ändrade växelkurser, skatter, tullar och andra offentliga avgifter. Alla priser
gäller exklusive mervärdesskatt.

2 BETALNING

Betalning ska ske kontant netto inom 30 dagar från fakturas förfallodatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras
köparen dröjsmålsränta efter en räntesats, uppgående till åtta (8) procentenheter över riksbankens gällande diskonto. Vid
diskontoförändring ändras dröjsmålsräntan med verkan från följande månadsskifte.

3 FRAKT- OCH EMBALLAGE

3.1 Om inget annat överenskommits ska leverans ske enligt CPT (Incoterms 2010), till köparens address. Detta innebär
att leveranser från säljarens lager sker frakt- och emballagefritt till köparens address. Säljaren förbehåller sig rätten att
välja billigaste transportsätt.

3.2 Oavsett vad som anges i punkten 3.1, debiteras ett fraktkostnadsbidrag om tio (10) % - dock lägst 200 kronor - för
varje beställd leverans understigande 5000 kronor.

4 RETURER

För returnering av varor gäller följande.
a) Endast sådana returer, vartill säljaren varit vållande, t ex genom fel expedition eller fabrikationsfel, godkänns utan extra
kostnad för köparen.
b) För övriga av säljaren godkända och senast 14 dagar efter mottagandet av varan verkställda returer krediteras köparen
fakturabeloppet varvid säljaren har rätt att dra av minst 20 procent av värdet på den verkställda returen samt
fraktkostnadsbidrag och emballagekostnad. Retur ska ske i originalförpackning och köparen ska lämna uppgift om
returordernummer och datum på säljarens faktura eller följesedel.
c) Utöver vad som anges ovan föreligger ingen returrätt.

5 TEKNISKA HANDLINGAR

Ritningar och andra tekniska handlingar som part överlämnat förblir dennes egendom. Motparten får endast använda,
reproducera eller delge tredje man sådan handling, om det erfordras för det med handlingens överlämnande avsedda
syftet.

6 SÄKERHET

Uppkommer skälig anledning anta att köparen inte kommer att fullgöra honom åvilande betalningsskyldighet äger säljaren
rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta inte utan dröjsmål, äger säljaren rätt att skriftligen häva köpet såvitt
avser ej levererat gods. Säljaren äger häva köpet utan att först kräva säkerhet, om motparten försätts i konkurs eller
annars till följd av obestånd inte kan förväntas fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.
www.thornlighting.se

7 ÅTERTAGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Varan förblir säljarens egendom, till dess den blivit fullt betald, i den utsträckning som sådant förbehåll är giltigt enligt
tillämplig lag.

8 LEVERANSTID

8.1 Leverans ska ske inom avtalad leveranstid. Leveranstiden följer av ordererkännandet eller av senare meddelande från
säljaren.

8.2 Leveranstiden ska anses förlängd med en mot dröjsmålet svarande tid för det fall:

a) köparen underlåtit att erlägga överenskomna betalningar eller att ställa begärd säkerhet för köparens betalningar;
b) erforderliga tekniska uppgifter från köparen inte kommit säljaren tillhanda i rätt tid;
c) köparen vägrat motta eller inte kunnat motta leverans på ursprungligen avtalad tid eller inte vidtagit sådana förarbeten
eller åtgärder, som erfordras för att säljaren å sin sida ska kunna fullgöra sina åligganden;
d) köparen eller hans ombud begär sådan ändring i leveransen som kan föranleda tidsutdräkt; eller
e) säljaren bevisligen hindrats i leveransens fullgörande genom arbetskonflikt eller annan omständighet, såsom eldsvåda,
krig, oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på
transportmedel, allmän varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, brist på drivkraft samt fel i leveranser från
underleverantörer eller försening av sådana leveranser till följd av sådan omständighet, som avses i denna punkt, när
säljaren icke kunnat råda över, dylik annan omständighet.

8.3 Om leveransen försenas av annan omständighet än som angivits i punkt 8.2 e) ska köparen uppmana säljaren att
leverera. För det fall förseningen överstiger en (1) månad, och detta innebär en väsentlig försening för köparen, ska
köparen skriftligen uppmana säljaren att leverera. Om leverans inte skett inom en (1) månad från det att säljaren
mottagit sådan skriftlig uppmaning har köparen rätt att häva köpet.

8.4 Part har rätt till ersättning för skada denne lidit på grund av leveransförsening eller hävning. Detta gäller oavsett om
orsaken till dröjsmålet inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden. Se nedan rörande
ansvarsbegränsningar.

9 SÄLJARENS FELANSVAR /GARANTI

9.1 Säljaren ansvarar för fel i levererad vara i enlighet med villkoren i ALEM 09, dock att garantitiden för levererad vara är
fem (5) år från varans avlämnande.

9.2 Garantins giltighet förutsätter att:

a) säljarens montageanvisningar till fullo följts vid installationen och användandet av varan;
b) service och underhåll, inklusive uppgraderingar av mjukvara, uppdateringar, tillagda funktioner eller återinstallering har
utförts av säljaren eller tredje part som säljaren utsett; och
c) förfallen betalning har erlagts för varan.

9.3 Garantin omfattar (utöver de undantag som följer av ALEM 09) inte:

a) följdkostnader som uppkommer i samband med att säljaren uppfyller sina garantiåtaganden, såsom lokalisering av felet,
åtkomst och borttagande av felaktig vara, installation av reparerad eller utbytt vara, återställande av skada på fastighet
eller på annan egendom än den försålda varan vilken uppstått genom för reparationen eller utbytet nödvändigt ingrepp;
b) förbrukningsvaror, såsom ljuskällor och säkringar, batterier, hårddiskar samt datorer och servrar som innehåller
hårddiskar och mekaniska slitdelar;
c) plastkomponenter (av polykarbonat) till den del de missfärgas och blir sköra som en del av den naturliga
åldringsprocessen;
d) merchandise-produkter, vilket innebär elektronikkomponenter, produkter och lampor som säljs som under tredje parts
varumärke, bland annat touch-paneler, skrivare och datorer, samt lampor från andra tillverkare;
e) fel som är hänförliga till buggar, fel och virus i mjukvara;
f) fel som är hänförliga till felaktiga eller missvisande ritningar, instruktioner eller specifikationer från köparen;
g) varor som inte sålts i nyskick;
h) immaterialrättsliga intrång i tredje mans rättigheter; och
i) produkter som inte används inom Sverige.
www.thornlighting.se

9.4 Om inte annat uttryckligen anges, ska garantin endast gälla i förhållande till köparen och är inte överlåtbar till köparens
kunder.

10 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Detta avtal medför inte att några immateriella rättigheter, varken registrerade eller oregistrerade, överförs från säljaren
till köparen.

10.2 Köparen åtar sig att inte registrera några immateriella rättigheter i form av säljarens varumärken, firmor, mönster,
patent, domännamn eller andra registrerade eller oregistrerade immateriella rättigheter som tillhör säljaren.

10.3 Köparen får enbart använda säljarens registrerade eller oregistrerade kännetecken med säljarens uttryckliga tillåtelse.
All sådan användning ska ske i samråd med säljaren och godkännas på förhand.

10.4 Säljaren ansvarar inte för eventuella intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Om ett krav gällande
immaterialrättsligt intrång framställs mot köparen ska dock säljaren omedelbart meddelas detta av köparen.

11 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Oavsett vad som framgår ovan, ska säljarens totala ersättningsskyldighet i anslutning till dennes åtaganden enligt avtalet
inte i något fall uppgå till ett belopp högre än köpesumman för aktuell order samt inte heller omfatta ersättning för
vinstbortfall, intäktsbortfall, kostnader i samband med driftavbrott, krav från köparens kunder, bortfall av förväntade
besparingar eller ökade driftskostnader eller någon annan indirekt skada eller följdskada av något slag.

12 GÄLLANDE LAG OCH TVISTELÖSNING

12.1 Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt med undantag för dess regler om lagval.

12.2 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

12.3 Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad,
tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska
SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö.

12.4 Säljaren har dock rätt att vid allmän domstol föra talan om förfallen likvid eller del därav.

Valid as of 22 January, 2019 Zumtobel Lighting GmbH, Austria

Betalnings- och leveransvillkor

← Tillbaka till översikt