Hem / Thorn / Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Senast uppdaterad: Augusti 2022

Vi lägger största vikt vid att hålla dina uppgifter säkra och skyddade, oavsett om du är kund eller besökare på vår webbplats. Vi åtar oss därför att skydda din integritet och att behandla dina uppgifter konfidentiellt. Vid denna tidpunkt vill vi informera dig om de specifika personuppgifter som samlas in i samband med ditt besök på denna webbplats och för vilka syften de används.

I. Personuppgiftsansvarig

Denna webbplats drivs av Zumtobel Group AG, Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Österrike, FN 62309 g, som också är personuppgiftsansvarig i den mening som avses i EU:s dataskyddsförordning (nedan kallad "GDPR").

Inget dataskyddsombud har utsetts av den personuppgiftsansvarige eftersom de rättsliga kraven för obligatorisk utnämning inte är uppfyllda.

Förfrågningar om dataskydd och användning av dina personuppgifter kan dock skickas till följande e-postadress och hanteras av oss i enlighet med de rättsliga kraven: [email protected].

II. Uppgifter som används/behandlingsändamål/lagringstid

De kategorier av uppgifter vi använder och de syften som dessa uppgifter används för beskrivs nedan. Så långt det är möjligt hittar du också information om lagringsperioden för respektive uppgift.

Varje gång denna webbplats öppnas lagras åtkomstuppgifterna i en loggfil, serverloggen. Dataposten som lagras i denna loggfil innehåller följande information: Datum och tid för åtkomst, IP-adress, sessions-ID, besökt webbplats, namnet på webbplatsen från vilken webbplatsen öppnades och information om webbläsaren som användes.

Vi utvärderar dessa loggfiler endast i händelse av missbruk av vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att därefter kontrollera loggfilerna för de användare där det finns en konkret misstanke om att dessa användare använder vår webbplats i strid med lagen och/eller avtalet. I allmänhet kan vi inte tillskriva dessa uppgifter till en viss person. Om en sådan tillskrivning är möjlig kommer vi endast att använda dessa uppgifter i fall där det finns en motsvarande rättslig grund (avvägning av intressen i enskilda fall).

Om du registrerar dig på vår webbplats eller i vår webbshop kommer vi att registrera de stamdata du anger (i synnerhet namn, titel, telefon- och faxnummer, e-postadress, korrespondensspråk, bransch, avdelning, webbshopåtkomstdata) och använda dessa på grundval av relevant användaravtal. Dessutom tilldelas du ett internt kundnummer och en eller flera kontaktpersoner i vårt företag. Dessa uppgifter används av oss för att tillhandahålla webbshoppen och för att stödja dig som kund eller berörd part i vårt företag. Som regel kommer sådana uppgifter lagras i sex månader efter att användningen av webbshoppen (radering av kundkontot) upphört.
Om du gör en beställning i webbshoppen samlar vi in eventuella ytterligare leveransadresser för detta ändamål och annan information som du tillhandahåller som är nödvändig för behandlingen av beställningen. Vi lagrar sådana uppgifter i upp till sex månader efter avslutad kundrelation.

Om personliga stamdata eller beställningsdata också används i vårt redovisningssystem kommer sådana uppgifter att lagras till slutet av de föreskrivna tidsperioderna (vanligtvis 7 år i Österrike) på grundval av de lagstadgade lagringsskyldigheter som gäller för oss.

Om du har gett oss ditt samtycke under registreringen eller vid ett senare tillfälle kommer vi att använda uppgifterna som följer av din användning av webbshoppen eller webbplatsen, till exempel de webbsidor du har öppnat, den tid du ägnat på enskilda webbsidor och de produkter som du har tittat på såväl som dina tidigare efterfrågade intressen, för att optimera kundservice och för att kunna förse dig med anpassad information. Dessa uppgifter kommer att lagras tills du återkallar ditt samtycke till användningen av dina uppgifter.

Om du har samtyckt till att få ett nyhetsbrev kommer vi att använda ditt namn och din e-postadress, ditt kön, din adress, ditt företag och din bransch samt ditt språk, för att leverera och anpassa ett sådant nyhetsbrev. Dessa uppgifter används under varaktigheten av prenumeration på respektive nyhetsbrev.
Om du är en av våra kunder använder vi dina stamdata för direktmarknadsföring, på grundval av vårt legitima intresse, och kan bjuda in dig till evenemang i ditt område.
Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan detta samtycke återkallas av dig när som helst. Du kan meddela en återkallelse skriftligen eller via e-post till [email protected].

III. Allmänna principer för behandling av personuppgifter

1. Vi följer de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna utan begränsning.
Europeiska unionens dataskyddsregler och de nationella lagar som härrör från dem gäller lagring, behandling och användning av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av respektive personuppgifter framgår av ovanstående lista.

I vissa fall kan personuppgifter lämnas till behandlare om de erbjuder tillräcklig garanti för en laglig och säker användning av uppgifter och om de enligt avtal åtar sig att följa principerna som beskrivs i denna integritetspolicy och de lagstadgade bestämmelserna.

Vi förbehåller oss rätten att överföra personuppgifter till andra företag i samband med omstrukturering eller företagsfusioner om de också åtar sig att följa de principer för åtgärder som beskrivs här och antingen är baserade i Europeiska unionen eller i ett tredjeland med tillräckligt dataskydd.

Om du aktivt väljer att använda de sociala nätverksfunktionerna som erbjuds på vår webbplats kan personuppgifter överföras till respektive externa leverantörer av dessa sociala nätverk. Du hittar detaljerad information om detta i avsnitt V. nedan.

Vi förbehåller oss också rätten att vidarebefordra personuppgifter till tredje part om vi tvingas göra det enligt lag, genom ett rättsligt beslut av domstolen i behörig jurisdiktion eller genom en behörig myndighets beslut, eller om vi tvingas som resultat av handlingar eller underlåtenhet från din sida, för att våra rättigheter, vår egendom eller våra tillgångar skyddas eller verkställs av behöriga myndigheter.

2. Vid upphandling av uppgifter begränsar vi oss till vad som är nödvändigt och rimligt.
Om vi samlar in personuppgifter kommer vi i varje fall att förklara för vilka syften vi använder uppgifterna.
I enskilda ärenden samlar vi endast in personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppnå dessa syften. Om ytterligare användning av personuppgifter inte längre är nödvändigt kommer uppgifterna att raderas.

IV. Mottagare och kategorier av uppgiftsmottagare

I samband med driften av denna webbplats eller webbshoppen agerar följande behandlare på personuppgiftsansvariges vägnar:
Webbplatsleverantör: Zumtobel Group AG
Webbshopsleverantör: Zumtobel Group AG
Dessutom hänvisar vi till förklaringarna i avsnitt XI., som i detalj beskriver användningen av dina uppgifter i sociala nätverk.
Förutom de specifikt nämnda mottagarna kan även andra behandlare konsulteras i framtiden i samband med tillhandahållandet av denna webbplats och webbshoppen (t.ex. värdtjänstleverantörer, butiksoperatörer).

En överföring av data till koncernföretag utförs baserat på vilket samtycke som ges till de mottagare som anges i samtycket.

V. Länkar till externa webbplatser

Vår webbplats innehåller så kallade hyperlänkar till webbplatser från andra leverantörer. I dessa fall kommer du att vidarebefordras direkt från vår webbplats till de andra leverantörernas webbplatser. Du kan känna igen detta bland annat genom att webbadressen i adressfältet i din webbläsare ändras.
Vi kan inte ta något ansvar för sådana leverantörers konfidentiella hantering av dina uppgifter, eftersom vi inte har något inflytande över huruvida de andra leverantörerna följer dataskyddsföreskrifterna. Se webbplatserna för dessa leverantörer direkt för information om hur de hanterar dina personuppgifter.

VI. Säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter

För att skydda dina uppgifter har vi vidtagit speciella tekniska och operativa säkerhetsåtgärder som regelbundet granskas och anpassas till den tekniska utvecklingen.

Vi vill dock påpeka att på grund av Internetstrukturen är det möjligt att reglerna för dataskydd och datasäkerhet kanske inte följs av andra personer eller institutioner som inte ligger inom vårt ansvarsområde.

VII. Dina rättigheter i förhållande till de uppgifter som används

Om och i den mån vi använder personuppgifter som rör dig, har du rätt till följande rättigheter, särskilt när det gäller sådana uppgifter:

  • Rätt till tillgång till information (artikel 15 i GDPR): Du kan när som helst begära information kring om och vilka personuppgifter som rör dig används av oss, för vilka ändamål uppgifterna behandlas, var uppgifterna kommer från, till vilka mottagare uppgifterna kan överföras och hur länge sådana uppgifter lagras av oss.
  • Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR): Om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga kan du när som helst begära rättelse av sådana uppgifter. Om uppgifterna är ofullständiga ur din synvinkel kan du också begära att uppgifterna kompletteras.
  • Rätt till radering (artikel 17 i GDPR): Om du anser att användningen av dina personuppgifter inte längre är nödvändig eller att den utförs utan tillräcklig rättslig grund eller är olaglig av andra skäl, kan du begära att dessa uppgifter raderas.
  • Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR): Istället för radering av uppgifter kan du också kräva begränsning av användningen av uppgifter om uppgifter används olagligt. I synnerhet kan du också kräva en sådan begränsning av användningen av uppgifter om du bestrider riktigheten av uppgifterna eller har gjort invändningar mot användningen av uppgifter
  • Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR): När det gäller personuppgifter som du har tillhandahållit själv och som används på grundval av ett avtal eller samtycke kan du kräva att dessa uppgifter görs tillgängliga för dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du kan också begära att dessa uppgifter överförs direkt till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77 i GDPR): Om du anser att dina rättigheter kring dina personuppgifter har kränkts har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I synnerhet kan du kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för din bostadsort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen begicks. I Österrike är den ansvariga tillsynsmyndigheten Österrikes dataskyddsmyndighet, Barichgasse 40-42, 1030 Wien.

Separat vill vi påpeka din rätt till invändning (artikel 21 i GDPR): Om skäl uppstår från din specifika situation som gör att användningen av dina personuppgifter, som vi använder på grundval av ett legitimt intresse, är otillåten, har du rätt att invända mot sådan användning av uppgifter. Om dina personuppgifter används i direktmarknadsföringssyfte har du rätt att göra invändningar i alla fall.

Om du har några frågor eller är osäker över dina rättigheter angående dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på följande e-postadress: [email protected].

VIII. Ändringar av dataskyddspolicyn

Eftersom lagändringar eller förändringar i våra interna företagsprocesser kan göra det nödvändigt att anpassa denna dataskyddspolicy, vilket vi förbehåller oss rätten att göra därefter, ber vi dig att läsa denna dataskyddspolicy regelbundet.

IX. Kakor

Vi använder kakor på vår webbplats för att möjliggöra användning av vissa funktioner på webbplatsen, för att analysera hur användare använder vår webbplats och för att tillhandahålla vissa tjänster från tredje part.

Det här är små textfiler som lagras på din dator. De flesta av de kakor vi använder raderas från din hårddisk i slutet av webbläsarsessionen (så kallade sessionskakor). Andra kakor finns kvar på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen din dator under ditt nästa besök (så kallade beständiga kakor). Dessutom används kakor från tredje part också på vår webbplats.

Du kan förhindra lagring av kakor genom att justera dina webbläsarinställningar. Vi vill dock påpeka att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla omfattning.

Om du inte vill att våra kakor ska lagras på din dator ska du inaktivera lagring av cookies i din webbläsare för vår webbplats eller ställa in din webbläsare så att kakor i allmänhet inte lagras på din dator. Du kan också använda din webbläsare för att radera kakor som redan har lagrats.

Vi har inget inflytande på den vidare behandlingen av de personuppgifter som samlas in av respektive operatör. Dessutom är det inte möjligt för oss att bestämma i vilken utsträckning, var och hur länge uppgifterna lagras av de sociala nätverken, i vilken utsträckning de sociala nätverken uppfyller befintliga raderingsskyldigheter, vilka utvärderingar och länkar till uppgifterna som utförs av dem och till vilka uppgifterna vidarebefordras av de sociala nätverken.

Att inaktivera användningen av kakor kan kräva att en permanent kaka lagras på din dator. Om denna kaka sedan raderas av dig måste du utföra inaktiveringen igen.