Hem / Thorn / Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Det är viktigt för oss att skydda dina data, oavsett om du är kund eller besökare på vår webbplats. Vi åtar oss därför att skydda din privata sfär och att hantera dina data med sekretess. I det här dokumentet informerar vi om vilka specifika personuppgifter vi samlar in i samband med ditt besök på den här webbplatsen och i vilka syften de används.

I.    Ansvarig person

Den här webbplatsen drivs av Zumtobel Group AG, Höchsterstraße 8, A-6850 Dornbirn, Österrike, FN 62309 g, och detta företag fungerar som ”ansvarig person” i EU:s allmänna dataskyddsförordning (hädanefter ”GDPR”) mening.

Den ansvariga personen har inte utsett ett dataskyddsombud, eftersom detta inte är nödvändigt för att uppfylla kraven i förordningen.

Frågor om dataskydd och om hur vi behandlar dina personuppgifter kan skickas till följande e-postadress, och vi kommer att besvara dem enligt kraven:  


II.    Databehandling, syftet med behandlingen, lagringstid

I det här avsnittet beskrivs de datakategorier vi använder samt vilka syften vi avser att uppnå med vår databehandling. Information om hur länge vi sparar olika typer av data anges där det är möjligt.

Varje gång denna webbplats öppnas, sparas åtkomstdata i en loggfil som kallas serverloggen. Den datapost som sparas på detta sätt innehåller följande information: datum och tid för åtkomst, IP-adress, sessions-id, öppnad webbplats, namnet på den webbplats som webbplatsen öppnades från och information om den webbläsare som användes.

Vi analyserar bara dessa loggfiler i händelse av att webbplatsen missbrukas. Vi förbehåller oss rätten att senare undersöka loggfiler som tillhör användare som på sakliga grunder misstänks för att ha använt vår webbplats på ett olagligt sätt eller mot vårt avtal. I allmänhet är det inte möjligt för oss att koppla dessa data till specifika personer. Om det ändå är möjligt att göra en sådan koppling, använder vi bara sådana data i fall där det finns en motsvarande rättslig grund (beroende på intressen i det enskilda fallet).

När du loggar in på vår webbplats eller i vår onlinebutik, samlar vi in de kontaktdata du anger (såsom namn, titel, telefonnummer och faxnummer, e-postadress, språk i korrespondensen, avdelning och åtkomstdata för onlinebutiken) och använder dem enligt behandlingsavtalet för ämnet. I våra interna processer tilldelas du också ett kundnummer och en eller flera kontaktpersoner från vårt företag. Vi använder dessa data för att göra onlinebutiken tillgänglig och för att hjälpa dig när du är kund hos eller intresserad av vårt företag. I de flesta fall sparar vi sådana data i sex månader efter att du har slutat använda onlinebutiken (kundkontot raderas).

Om du gör en beställning i onlinebutiken samlar vi in ytterligare information från dig i detta syfte, inklusive en leveransadress och annan information som vi behöver för att behandla din beställning. Vi lagrar uppgifterna i upp till sex månader efter att kundrelationen avslutas.
Om vi också använder personliga kontaktuppgifter eller beställningsinformation i våra redovisningsprocesser, sparar vi sådana data till slutet av den lagstadgade lagringsperioden som gäller för oss (vanligtvis sju år i Österrike).

Om du har gett oss motsvarande samtycke som en del av registreringsprocessen eller vid ett senare tillfälle, använder vi också data som uppkommer när du använder onlinebutiken eller webbplatsen, såsom vilka webbplatser du besökte, hur länge du stannade på enskilda webbsidor och vilka produkter du tittade på samt vad du har varit intresserad av tidigare för att optimera vår kundservice och ge dig anpassad information. Dessa data sparas tills du återkallar ditt samtycke till att vi använder dem.

Om du har samtyckt till att få ett nyhetsbrev använder vi ditt namn och din e-postadress för att skicka nyhetsbrevet till dig. Dessa data används så länge som du prenumererar på nyhetsbrevet.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till behandling av dina personuppgifter. Du kan skicka ett meddelande om att du återkallar ditt medgivande skriftligen eller via e-post till .

III.    Datamottagare och mottagarkategorier

I samband med driften av den här webbplatsen och/eller onlinebutiken har den ansvariga personen anlitat följande tjänsteleverantörer.

Leverantör av webbhotell: Zumtobel Group AG

Leverantör av onlinebutik: Zumtobel Group AG

Bortsett från de specifika mottagare som anges kan andra tjänsteleverantörer anlitas i samband med att webbplatsen och onlinebutiken tillhandahålls (t.ex. leverantör av webbhotell och onlinebutik) i framtiden.

Overföring av uppgifter till andra bolag i koncernen sker utifrån det samtycke som lämnats för dataöverföring till namngivna mottagare.

IV.    Allmänna principer för behandling av personuppgifter

1. Vi följer alla lagstadgade dataskyddsföreskrifter utan undantag.

Europeiska unionens dataskyddsförordning och de nationella lagar som följer av den gäller för lagring, behandling och användning av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandling av respektive personuppgifter framgår av ovanstående.

2. Personuppgifter varken säljs, överlämnas, hyrs ut eller avslöjas på annat sätt för tredje part utan ditt samtycke. 

Vi ger ingen tredje part tillgång till dina personuppgifter i annonserings- eller marknadsföringssyfte eller något annat syfte om det inte är nödvändigt för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig och du har gett din uttryckliga tillåtelse.

I vissa fall kan personuppgifter göras tillgängliga för externa tjänsteleverantörer om de kan lämna tillfredsställande garantier om att uppgifterna används på ett lagligt och säkert sätt, och de förbinder sig i avtal om att följa de principer och lagstadgade krav som beskrivs i den här dataskyddspolicyn.

Inom ramen för företagsrekonstruktioner och fusioner förbehåller vi oss rätten att överföra personuppgifter till andra företag, under förutsättning att de följer de principer som beskrivs här och har sitt säte i EU eller ett annat land med tillfredsställande dataskydd.

Om du bestämmer dig för att aktivt använda de sociala nätverksfunktionerna som erbjuds i vår närvaro online, vidarebefordras dina personuppgifter till respektive externa leverantör av sociala nätverk. En ingående beskrivning av detta finns i avsnitt 4 nedan.

Vi förbehåller oss vidare rätten att vidarebefordra personuppgifter till tredje part om vi är tvingade att göra det enligt lag, domstolsbeslut från gällande jurisdiktion eller ett administrativt beslut från behörig tillsynsmyndighet, eller om vi till följd av dina handlingar eller din underlåtenhet tvingas att låta behörig tillsynsmyndighet skydda våra rättigheter, vår egendom eller våra tillgångar, eller låta tillsynsmyndigheten genomdriva nämnda rättigheter osv. för vår räkning.

3. De data vi samlar in begränsas till nödvändig och direkt användbar information. 

När vi samlar in personuppgifter förklarar vi alltid syftet med databehandlingen för dig.
I det enskilda fallet samlar vi bara in personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppnå dessa syften. Vi raderar personuppgifter som inte längre behövs.

V.    Dina rättigheter i förhållande till de data som används

Om och i den omfattning som vi använder personuppgifter om dig, har du följande rättigheter i förhållande till uppgifterna:

 • Rätt till åtkomst (artikel 15 i GDPR): Du kan när som helst kräva att få veta om vi behandlar dina personuppgifter, och i så fall kräva att vi informerar dig om vilka specifika uppgifter det rör sig om, vad vi använder dem till, varifrån vi har fått dem, till vilka eventuella mottagare uppgifterna har överförts och hur länge vi har lagrat uppgifterna.
 • Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR): Om du upptäcker att personuppgifter om dig är felaktiga kan du kräva att de ska korrigeras när som helst. Om du anser att uppgifterna är ofullständiga kan du också kräva att uppgifter som saknas ska läggas till.
 • Rätt till radering (artikel 17 i GDPR): Om du anser att det inte längre är nödvändigt att behandla dina personuppgifter eller att användningen sker utan tillräcklig juridisk grund eller är olaglig av andra skäl, kan du kräva att dina uppgifter raderas.
 • Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR): I stället för att dina data raderas kan du kräva att databehandlingen begränsas, om dina uppgifter behandlas olagligt. I synnerhet kan du också kräva att databehandlingen ska begränsas om du bestrider riktigheten i uppgifterna eller om du har invänt mot ett fall av databehandlingen.
 • Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR): Personuppgifter som du själv har skapat och som används utifrån ett avtal eller medgivande kan du kräva att få ut i ett strukturerat, vanligt och maskinläsligt format. Du kan också kräva att dessa uppgifter skickas direkt till en annan ansvarig person.
 • Rätt att göra invändningar (artikel 21 i GDPR): Om det i just din situation finns orsaker som gör det olagligt att behandla personuppgifter om dig, som vi behandlar utifrån en intressebedömning, har du rätten att göra invändningar till denna dataanvändning. Om dina personuppgifter behandlas i syfte att rikta reklam direkt till dig har du också rätt att invända mot detta.
 • Rätten att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77 i GDPR): Om du tror att dina rättigheter i samband med personuppgifter har kränkts, har du rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan i synnerhet vända dig till den tillsynsmyndighet som har ansvaret där du bor, där du arbetar eller där den misstänkta kränkningen ägde rum. I Österrike heter tillsynsmyndigheten Datenschutzbehörde [dataskyddsmyndigheten], Wickenburggasse 8, A-1080 Wien, Österrike.

Om du har några frågor om dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter eller du vill att vi förtydligar något kan du kontakta oss när som helst på följande e-postadress:.

VI.    Behandling av data av sociala nätverk

På den här webbplatsen används plugin-program för olika sociala nätverk. Plugin-programmen är funktioner för respektive socialt nätverk och gör att du kan dela innehåll från vår webbplats med dina kontakter i de sociala nätverken eller rekommendera det här innehållet, till exempel. Du känner igen plugin-programmen från sociala nätverk genom att de är försedda med respektive nätverks logotyp.

Vi använder plugin-program för sociala medier från följande sociala nätverk:

 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
 • Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
 • Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA

På vår webbplats är alla plugin-program för sociala medier inaktiverade som standard, vilket innebär att inga data överförs till dem som driver sociala nätverk bara för att du använder vår webbplats. Om du vill använda funktionerna i respektive sociala nätverk och därmed aktivera ett tidigare inaktiverat plugin-program för sociala nätverk, samtycker du uttryckligen till att data överförs till det sociala nätverket från det tillfället och framåt. Vi kan inte påverka i vilken utsträckning data samlas in på det här sättet av sociala nätverk.

Vi har kännedom om att följande data överförs:

 • IP-adress 
 • användaridentifiering, om du har loggat in på respektive tjänst 
 • tidigare besökt sida (referent), om du har följt en länk 
 • typ av webbläsare och webbläsarinställningar 
 •  installerade plugin-program som Adobe® Flash® eller Adobe® Reader® 
 • webbadress till sidan där plugin-programmet för det sociala nätverket är integrerat 
 • datum och tid för besöket 
 • tekniska data om operativsystemet 
 • platsspecifik information 
 • cookies.

Genom att integrera plugin-programmet får de sociala nätverken den information som du angav på respektive sidor på vår webbplats. Om du är inloggad på ett socialt nätverk samtidigt kan leverantören koppla sidvisningarna till ditt konto på respektive sociala nätverk. Om du sedan går vidare till att interagera med plugin-programmen för de sociala medierna, till exempel genom att klicka på Gilla-knappen för Facebook, överförs även denna information till det sociala nätverket.

Även om du inte är medlem i ett socialt nätverk kan de få kännedom om din IP-adress och lagra den via plugin-programmet. Mer information om syfte och omfattning av databehandlingen, insamlingen och användningen i de sociala nätverk som vi använder och vilka rättigheter och valmöjligheter du har i detta avseende finns i de sociala nätverkens integritetspolicyer:

Om du vill kan du aktivera plugin-programmen för ett eller flera sociala nätverk permanent. I så fall överförs alltid data till det sociala nätverket när du öppnar en sida. Du kan inaktivera enskilda plugin-program eller alla plugin-program för sociala medier när du vill.

Dessutom kan du göra det tekniskt omöjligt att överföra data till sociala nätverk. Detta gör du genom att ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du gör det beskrivs under Hjälp i din webbläsare.

I enskilda fall är det även möjligt att blockera plugin-programmet för Facebook med Facebook Blocker, som du kan ladda ned här: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

VII.    Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att möjliggöra vissa webbplatsfunktioner, analysera användaraktivitet på vår webbplats och erbjuda vissa tredjepartstjänster.

Cookies är små textfiler som sparas i din dator. De flesta av de cookies som vi använder tas bort från hårddisken i slutet av din webbläsarsession (”sessionscookies”). Andra cookies finns kvar i din dator och ger oss möjlighet att känna igen din dator vid ditt nästa besök (”beständiga cookies”). Dessutom används cookies placerade av tredje part på vår webbplats.

Du kan förhindra att cookies sparas genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör det, kanske vissa funktioner på webbplatsen inte är fullt tillgängliga.

Om du inte vill att cookies ska sparas på din dator kan du inaktivera lagring av cookies i webbläsaren för vår webbplats eller ställa in webbläsaren så att inga cookies sparas på din dator. Du kan också ta bort cookies som sparats tidigare med användning av din webbläsare.
För att du ska kunna inaktivera användning av cookies kan du behöva spara en beständig cookie på din dator. Om du raderar denna cookie senare måste du inaktivera cookies igen.

Följande kategorier av cookies används på vår webbplats:

I. Sessionscookies

För att underlätta besök på vår webbplats placerar vi ett sessions-id (”sessionsidentifierare”) som är kopplat till varje besökare som börjar använda vår webbplats. Med hjälp av detta sessions-id kan vår server identifiera dig och/eller din dator/webbläsare som samma besökare även om du har bytt IP-adress.  Ditt sessions-id gör att flera relaterade förfrågningar från en användare kan kopplas till en enda session. Cookien för sessions-id gäller bara till slutet av sessionen. När du stänger din webbläsare raderas den automatiskt.

II. Beständiga cookies

a. Google Analytics

På den här webbplatsen används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder även cookies som bland annat gör det möjligt att bl.a. analysera hur du använder webbplatsen. Den information som dessa cookies skapar överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information på uppdrag av oss som driver den här webbplatsen för att analysera hur du använder den, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att erbjuda webbplatsägaren tjänster som är kopplade till hur webbplatsen och internet används. Dessa rapporter och tjänster används för att kontinuerligt förbättra det som erbjuds på denna webbplats.

Du kan förhindra att cookies sparas genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera dock att om du gör det, kanske vissa funktioner på webbplatsen inte är fullt tillgängliga.

Du kan också förhindra att Google samlar in data som genererats av dessa cookies och data relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt Googles behandling av dessa data. Om du vill göra det klickar du på följande länk och hämtar och installerar Googles plugin-program för din webbläsare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=deDet finns också fler plugin-program av den här typen från andra leverantörer, beroende på vilken webbläsare som används.

På grund av diskussionen om användning av fullständiga IP-adresser i analysverktyg vill vi notera att den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget ”anonymizeIp()” och att IP-adresser därför bara behandlas i trunkerad form utan direkt koppling till en person. Din IP-adress trunkeras därför av Google inom EU:s medlemsstater och anda länder i EES-området. Bara i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och trunkeras där. IP-adressen som tillhandahålls av din webbläsare för Google Analytics kombineras inte med andra Google-data.

b. Oracle

Vi använder Oracle Eloqua på den här webbplatsen för inloggning och för att skicka e-postmeddelanden till dig. Oracle Eloqua-servrarna finns inom EU (Nederländerna). Oracle Eloqua placerar en beständig cookie på respektive inloggningssida om det inte redan finns en Eloqua-cookie lagrad på enheten. Om du har använt en webbplats som använder Eloqua har du kanske redan en Eloqua-cookie. I vissa fall använder vi Eloqua-cookien för att analysera din användning av vår webbplats så att vi kan förbättra den kontinuerligt.

Vi använder spårningstekniker för e-post som skickas med Oracle Eloqua. Dessa data används i första hand för att ta reda på vilka ämnen som intresserar dig. Vi gör detta genom att övervaka vilka av våra e-postmeddelanden som öppnas och vilka länkar du följer. Sedan använder vi denna information för att förbättra de e-postmeddelanden vi skickar till dig och de tjänster vi tillhandahåller.

När du prenumererar på nyhetsbrevet och bekräftar din prenumeration, sparas IP-adressen med en tidsstämpel för att dokumentera din prenumeration om några tveksamheter skulle uppstå. Inom ramen för din prenumeration samlar vi också in andra personuppgifter, såsom ditt förnamn, ditt efternamn och din e-postadress. Vi använder dessa data för att anpassa och leverera vårt nyhetsbrev. Uppgifterna lämnas inte ut till några andra tredje parter. Du kan avbryta din prenumeration när som helst, genom att använda länken längst ned i varje nyhetsbrev, via e-post.

II. Cookies från tredje part

Tjänster från tredje part finns också integrerade inom ramen för vår webbplats. När det gäller dessa tjänster görs dock behandlingen av personuppgifter av de leverantörer som anges nedan och den ligger inte inom den här webbplatsens ansvarsområde.

a. Google Maps

På vissa av webbplatsens sidor används Google Maps för att visa interaktiva kartor och skapa vägbeskrivningar. Google Maps är en karttjänst från Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, Kalifornien 94043, USA. När du använder Google Maps skickas information om användningen av webbplatsen, inklusive din IP-adress och (den ursprungliga) adressen som användes för ruttplaneringen, till Google i USA.
Om du öppnar en webbsida med Google Maps på vår webbplats, upprättar din webbläsare en direktanslutning till Googles servrar. Kartinnehållet skickas direkt från Google till din webbläsare, som integrerar det i webbplatsen. Vi kan därför inte påverka vilka data Google samlar in på det här sättet.


Detta inkluderar enligt vår kännedom åtminstone följande data:

 • datum och tid för besöket på respektive webbplats 
 • internetadress eller webbadress till respektive webbplats 
 • IP-adress 
 • (ursprunglig) adress som anges vid ruttplaneringen

Vi kan inte påverka Googles ytterligare behandling och användning av dessa data och därför kan vi inte ta något ansvar för detta.
Om du inte vill att Google ska samla in, behandla eller använda data om dig via vår webbplats kan du inaktivera JavaScript i dina webbläsarinställningar. I det här fallet kan du dock inte använda kartfunktionen.

Mer information om syfte och omfattning för vidare behandling och användning av data av Google, samt dina rättigheter i detta avseende och inställningar som kan skydda din integritet, finns i Googles integritetspolicy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b. YouTube

På vissa sidor på den här webbplatsen finns integrerade YouTube-videor eller länkar till YouTube-videor. YouTube är en videotjänst som tillhör YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, och representeras av Google Inc. YouTube använder cookies för att samla in information om hur videor används. Googles integritetspolicy gäller även för YouTube och finns på http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c. Lumesse Recruiting

För vår koncerntäckande jobbportal använder vi cookies som tillhör vår samarbetspartner, Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51,D-40472 Düsseldorf, Tyskland. Lumesse har en integritetspolicy som finns på http://www.lumesse.com/privacy.

VIII.    Länkar till andra webbplatser 

På vår webbplats finns länkar till andra leverantörers webbplatser. Om du klickar på någon av dem lämnar du vår webbplats och kommer direkt till leverantörens webbplats. Du kan se detta på att webbadressen i webbläsarens adressfält ändras.

Vi ansvarar inte för att sådana leverantörer hanterar dina data konfidentiellt eftersom vi inte har något inflytande över hur väl leverantörerna följer dataskyddsförordningen. Mer information om hur dina personuppgifter hanteras av dessa leverantörer kan du få direkt på deras webbplatser.

IX.    Säkerhetsåtgärder för att skydda dina data 

Vi vidtar särskilda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina data. Vi granskar och anpassar dem regelbundet till tekniska processer.
Observera dock att till följd av internets struktur är det möjligt att dataskydd och datasäkerhetsregler inte följs av andra personer och institutioner som vi inte har något ansvar för.

X.    Ändringar i dataskyddsförordningen 

Eftersom ändringar i lagstiftningen eller förändringar i våra interna företagsprocesser kan göra det nödvändigt att ändra våra dataskyddsvillkor, förbehåller vi oss rätten att göra det och vi ber dig att läsa igenom denna policy om personuppgiftsskydd regelbundet.

Senast uppdaterad: Februari 2018